Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

System Przepustkowy w Porcie Lotniczym Łódź

Każda osoba wykonująca obowiązki służbowe, świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej lub wykonująca czynności związane z prowadzoną działalnością na lotnisku i/lub w obiektach Portu Lotniczego Łódź i/lub obiektach Zarejestrowanego agenta Port Lotniczy Łódź musi posiadać ważną Kartę identyfikacyjną portu lotniczego upoważniającą do przebywania w określonych strefach i sektorach.

Karty identyfikacyjne portu lotniczego oraz przepustki i zezwolenia dla pojazdów są własnością Portu Lotniczego Łódź i mogą być wykorzystywane do celów służbowych tylko przez osoby, dla pojazdów którym zostały wydane. Karta systemu kontroli dostępu, jeżeli została wydana, stanowi nieodłączny element przepustki i nie może być udostępniana innym osobom.

Karty identyfikacyjne Portu Lotniczego Łódź i Karty identyfikacyjne Zarejestrowanego agenta Port Lotniczy Łódź oraz przepustki i zezwolenia dla pojazdów są tożsame a wynikające z ich oznaczeń uprawnienia i ograniczenia reguluje Instrukcja przeputkowa dla osób i pojazdów oraz INOP.

Karty identyfikacyjne portu lotniczego oraz przepustki i zezwolenia dla pojazdów wytwarzane są przez Służbę Ochrony Lotniska PL Łódź i podlegają ścisłej ewidencji.

Wjazd pojazdu do strefy zastrzeżonej/części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska jest dopuszczony wyłącznie dla pojazdu posiadającego:

 • przepustkę dla pojazdu uprawniającą do wjazdu do tych stref po ustaleniu potrzeby operacyjnej uzasadniającej wjazd,
 • zezwolenie dla pojazdu, po ustaleniu że pojazd będzie wykorzystywany do czynności związanych z funkcjonowaniem lotniska.

Wniosek o wydanie:

 • karty identyfikacyjnej portu lotniczego (przepustki osobowej),
 • przepustki oraz zezwolenia dla pojazdu.

poddawany jest sprawdzeniu przez Zarządzającego (Operatora) lotniskiem pod względem zgodności wskazanych w nim stref dostępu z miejscem wykonywania obowiązków służbowych w zakresie przepustek osobowych oraz wykorzystywania do czynności związanych z funkcjonowaniem lotniska dla przepustek i zezwoleń dla pojazdów.

Karta identyfikacyjna portu lotniczego może być wydana tylko ze względu na zadania wykonywane przez osobę, która przeszła z wynikiem pozytywnym sprawdzenie przeszłości zgodnie z pkt 11.1.3. i 11.1.4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Uznaje się, że osoba nie przeszła z wynikiem pozytywnym rozszerzonego lub standardowego sprawdzenia przeszłości, jeżeli nie zweryfikowano pozytywnie wszystkich elementów określonych, odpowiednio, w pkt 11.1.3 i 11.1.4 lub jeżeli w jakimkolwiek momencie elementy te nie zapewniają wystarczającego poziomu pewności co do wiarygodności danej osoby.

UWAGA:

Do czasu uzyskania informacji o braku negatywnych przesłanek, osoba objęta wnioskiem o sprawdzenie nie może rozpocząć realizacji zadań, w związku z którymi wystąpiono z wnioskiem o sprawdzenie.

Wniosek o uzyskanie przepustki czasowej osobowej i/lub przepustki oraz zezwolenia dla pojazdu należy złożyć w formie pisemnej do Portu Lotniczego Łódź, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych w budynkach, obiektach i/lub na terenie Portu Lotniczego Łódź.

Do wniosku o uzyskanie przepustki czasowej osobowej należy dołączyć aktualną fotografię oraz dodatkowo złożyć wniosek osobowy o sprawdzenie istnienia negatywnych przesłanek do dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska bez eskorty oraz złożyć informację o zatrudnieniu, kształceniu i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat.

W przypadku współużytkowników lotniska wypełnione wnioski muszą być potwierdzone przez dyrektora/kierownika swojej jednostki. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przepustkę czasową osobową lub przepustkę dla pojazdów jest wcześniejsza zgoda zarządzającego na prowadzenie działalności na terenie Portu Lotniczego Łódź zawarta w formie umowy lub porozumienia.

Złożony wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej i/lub przepustki oraz zezwolenia dla pojazdu, może zostać odrzucony w przypadku braku podstaw do ich wydania.

Do odbioru kart identyfikacyjnych portu lotniczego i/lub przepustek oraz zezwoleń dla pojazdów upoważnione są wyłącznie osoby wnioskujące.

Do uzyskania czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego i/lub przepustki oraz zezwolenia dla pojazdu, niezbędne jest także odbycie przez wnioskodawcę szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego i/lub szkoleń operacyjnych. Szkolenia kończą się wydaniem stosownego zaświadczenia lub certyfikatu.

W sprawach szkoleń prosimy o kontakt z:

Działem Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego

 

UWAGA:

Wszystkie sprawdzenia przeszłości (a wraz z nimi przepustki osobowe) realizowane do końca 2021r. tracą ważność z dniem 30 czerwca 2024r. Przed tą datą, z odpowiednim wyprzedzeniem, należy wystąpić z wnioskiem o ponowne sprawdzenie.  

Wszystkie przepustki dla pojazdów wydane przed dniem 18.12.2023r tracą ważność z dniem 31.01.2023r.

 

Kontakt:

Wszelkie formalności związane z systemem przepustkowym, systemem kontroli dostępu i upoważnieniami do prowadzenia pojazdów można realizować w Terminalu Pasażerskim (I piętro - wejście od strony tarasu widokowego) w następujących dniach:  

 • Poniedziałek: 07:00 – 15:00
 • Wtorek: 07:00 – 15:00
 • Środa: 07:00 – 15:00
 • Czwartek: 07:00 – 15:00
 • Piątek: 07:00 – 15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Telefon: +48 571 291 141  (czynny w w/w godzinach)

 

Ochrona danych osobowych